اعضای شورای شهر تهران با رای موافق طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه سوخت های زیستی و بیو روانکاو را به تصویب رساندند.