طرح خانواده یار با هدف آسیب شناسی و ارائه خدمات مشاوره ای بزودی در منطقه ۱۹ تهران راه اندازی می شود.