مدیر پایگاه تاریخی الموت گفت: مدیران ما زمین‌هایی را که می‌تواند برای مثال برای کشاورزی یا موضوعات دیگری قابلیت بهره برداری داشته باشد را برای ساخت و ساز‌های جدید مورد استفاده قرار می‌دهند.