احکام افزایش سال ۱۴۰۰ مستمری بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی صادر شد.