ممکن است خطری به مانند بیماری خاص، امنیت ملی و جان مردم را به خطر اندازد که نیاز است تا با قدرت هر چه بیشتر وارد میدان شد.