سیستم آموزش و پرورش نیاز به اصلاحات اساسی در دوره ابتدایی دارد چرا که موارد احکام و دین را در  این دوره بهتر می‌توان آموزش داد.