بخشهای زیادی ازقانون معلولان به دلیل کوتاهی دستگاهها اجرا نشده و کمتر ازیک شانزدهم بودجه لازم در لایحه بودجه ارائه شده که به هیچ وجه کافی نیست.