یک روانشناس ومشاور خانواده درباره اجازه کار وتحصیل همسر توضیحاتی دارد.