شهروندان می‌توانند با مراجعه به غرف بازیافت 23 گانه منطقه و یا هایپرپسماند خشک ضمن تحویل پسماندهای خشک، کارت استفاده رایگان از اتو واش نانو بخار را دریافت کنند.