مراسم باستانی و مراسم آئین پهلوانی به عنوان برنامه های شاخص ورزشی در منطقه است که با حضور و مشارکت ورزشکاران، پیشکسوتان و شهروندان دارالمومنین تهران در ایام ماه مبارک رمضان به اجرا در می آید.