کتاب های «نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه برای مدیریت بحران» و «آینده مشاغل پس از کووید 19» توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شدند.