این نشست با هدف ارائه مشاوره تخصصی در زمینه توسعه بازیافت و کاهش تولید زباله برگزار شد.