یکی از مشکلات کنونی جامعه امروزی کشورمان ازدواج دیرهنگام پسران و دختران ایرانی است که می‌تواند دلایل گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی داشته باشد.