استفاده از تلفن همراه آسیب هایی از جمله اعتیاد آور بودن برای کودکان را به همراه دارد.