مدیران باید با تمام توان برای خدمت به ایثارگران و جانبازان تلاش کنند و مدیریت شهری منطقه یک شهرداری تهران اهتمام ویژه در این موضوع داشته که قابل تقدیر است.