سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، برگزاری آزمون مدارس استعدادهای درخشان را تا خرداد سال 99 به تعویق انداخت.