یک روانشناس ومشاور درباره وابستگی کودکان به پدربزرگ و مادربزرگ توضیحاتی داد.