سالمندی دوره‌ای از زندگی است که توانایی‌هایی جسمی و روانی شخص تحت تاثیر یکسری از موضوعات قرار می‌گیرد.