مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران گفت : قرار شد تا پس از این با برگزاری جلسات گوناگون و طرح نظرات، برای بهبود فرایندهای موجود با یکدیگر همکاری کنیم.