استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری شهری، ذخایر ارزشمند آبی را از خطرات و مخاطرات ناشی از برداشت بی رویه آب نجات می دهد.