سازنده ساختمان در حال احداث اطلاعیه ای بزرگ نصب کرده و هشدار داده با این مضمون  پارک نکنید , سقوط مصالح حتمی است , در صورت بروز حادثه مدیریت پروژه هیچ مسئولیتی نمی پذیرد) با این وجود خودروها باز هم ...