فایل صوتی  مربوط به انتقاد یکی از شهروندان ساکن خیابان پیروزی است که برای گروه پیام های مردمی «آوای جامعه» ارسال شده است.