«طرح نذر آب4» در چهار استان دچار خشکسالی و با حمایت و مشارکت خیرین و داوطلبان اجرا می‌شود.