کلان شهر تهران در چندقدمى خود، بستر مناسبى به نام نمايشگاه شهر آفتاب دارد كه مى تواند نويدبخش سلامت براى صدها همشهرى باشد.