از ابتدای دولت تدبیر و امید تا شهریور ماه امسال (۱۳۹۲-۱۳۹۸) هزار و ۸۶۶ گلزار شهدا در روستاهای کشور ساماندهی شده است.