اعضای گروه های داوطلب مردمی پس از گذراندن دوره های آموزشی نسبت به ساخت ماسک اقدام می کند.