60 هزار شهروند و گردشگر نوروزی در بوستان ها و مسیرهای گردشگری شمال تهران در روز طبیعت حضور یافته و روز 13 فروردین را در طبیعت زیبای بهاری سپری کردند.