گذشت و بخشش زوج ها می تواند تا حد زیادی از آسیب زدن به زندگی آن ها جلوگیری کند.