عضو انجمن علمی تغذیه کودکان گفت: علائمی مانند «عطسه» و «کیپ شدن بینی» و «گرفتگی صدا» و «سرفه» در کنار گوشه‌گیری و کم‌ اشتهایی، بیماری کرونا در کودکان را اثبات می‌کند.