پژوهش و علت يابي نحوه اسكان در كوره ها، شناسايي آسيب هاي اجتماعي موجود و رسيدگي به شرايط بهداشتي و فرهنگي ساكنان از اهداف اين بازديد بود.