انتخاب رشته و حتی انتخاب دانشگاهی که از سوی افراد انجام می شود، نقش محوری در تربیت شخصیت آن‌ها دارد، رشته و دانشگاه می‌تواند آینده افراد را متحول کند و از آن‌ها فرد دیگری بسازد.