سرسری جواب دادن به کودک و یا دادن اطلاعات بیش از حد وی را سردرگم می‌کند و گره گشا نیست.