رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از برنامه ریزی و توجه به موضوع گردشگری سلامت در شورا خبر داد و گفت: به دنبال راهکارهای عملیاتی در این زمینه هستیم.