نمی‌‌توان با این روش همه بیماران را ارزیابی کرد اما بر آرامش روانی جامعه مؤثر است.