منظور از تجارب تربیتی، تدابیر، روشها و تعاملاتی است که از سوی مربیان، مشاوران و معلمان برای تغییر و تحول ضمن فرایند یاددهی- یادگیری در متربیان به کار گرفته می‌شود.