مرکز کسب و کار خانگی نازخاتون در منطقه 15 تهران با هدف توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی بانوان محله افتتاح شد.