مدت ها است مسیر پیاده رو در ضلع شمالی مجموعه خاکی و دارای وضعیت نامناسبی است و افرادی که قصد عزیمت به مجموعه از مسیر مترو و به صورت پیاده را دارند با مشکل مواجه هستند.