کانون های اندیشه ورز با بهره مندی از ظرفیت نخبگان و افراد دغدغه مند و در راستای ارائه خدمات مطلوب و اثربخش در محلات شهرداری منطقه 14 تهران تشکیل می شود.