معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، از تشکیل دو کارگروه ارزیابی و پایش عملکرد مناطق و نواحی خبر داد.