طرح غربالگری بیماری کرونا تاکنون برای 53 هزار نفر از کارگران و کارمندان شهرداری تهران اجرا شده است.