جلوگیری والدین از تزریق واکسن کرونا، ظلم به کودکان تلقی می شود واکسیناسیون کودکان و نوجوانان علیه کرونا می تواند ایمنی بخشی زیادی را برای این قشر به همراه داشته باشد.