شبکه ملی اهداکنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ ساز ایران تاکنون موفق به جذب 91 هزار و 89  اهداکننده بزرگسال و خون بندناف شده است.