چرا روح حاکم بر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به جذب و گزینش و استخدام معلمان، معلم را به مثابه کارگر و یا کارمند می‌بیند، اما جایگاه معلم فراتر از نگاه کارمندی است؟