پويش «نفس هاي تازه شهر» با همراهی جمعی از مادران و نوزادان تازه متولد شده به عنوان شهروندان جديد شهر تهران برگزار شد.