عملیات نظافت پل های عابرپیاده سطح منطقه 7 پایتخت در یک بازه زمانی یک ماه نظافت می شوند.