سخنگوی نیروی انتظامی گفت: در هفته ناجا از پروژه بزرگ اپلیکیشن «پلیس من» در راستای هوشمندسازی پلیس رونمایی می شود تا با تغییرات سیار جامعه و جهان از جامعه سنتی به مدرن سوق داده شویم.