آوردن فشار مضاعف بر افراد نزدیک به متوفی جهت پردازش فرایند سوگواری می تواند معکوس عمل کرده و نتیجه گیری مثبت را به تاخیر اندازد.