دو پایگاه ویژه به تزریق واکسن کرونا برای افراد دارای شرایط خاص و اولویت دار در منطقه ۱۹ اختصاص داده شد.