به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، پایگاه تجمیعی واکسیناسیون اشراق در شرق تهران افتتاح شد.