کارشناسان گشتِ نظارت و پایش محیط‌ زیستی شهرداری تهران در دومین اقدام خود از محدوده منطقه ۵ تهران بازدید کردند.